Tianjin, China      +86 02259781212

      (1992年4月3日第七届全国人民代表大会第五次会议通过根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国工会法〉的决定》修正)

      目 录

      第一章 总 则

      第二章 工会组织

      第三章 工会的权利和义务

      第四章 基层工会组织

      第五章 工会的经费和财产

      第六章 法律责任

      第七章 附 则